Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 м.Володимир-Волинський вул.Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 03342 20610 03342 35070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2017 4200 9197 45.67
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27/04/2017р. (протокол № 24 выд 27/04/17р), надано попереднє схвалення значних правочинiв,а саме : договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 27/04/2017р по 27/04/2018р, пiсля надання згоди на їх вчинення Наглядовою радою.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6687969 шт. Для участi в загальних зборах акцiонерiв зареєструвалось - 6552767 голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6552767 шт, "проти" - 0 шт.