Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Руслан Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 м.Володимир-Волинський вул.Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 03342 20610 03342 35070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 03.10.2016 114 9581 1.18
Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" на засiданнi, яке вiдбулося 03.10.2016р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (Протокол № 8 вiд 03/10/2016р). Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину:купiвля-продаж простих iменних акцiй ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" (ISIN UA4000111421), що були ранiше викупленi Товариством у акцiонерiв. Договiр купiвлi-продажу акцiй буде укладатись пiдчас другого етапу в процесi приватного розмiщення. Сторони договору - акцiонер ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" Мiкулiч Володимир Михайлович та емiтент ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод", загальна сума договору складтиме 114085,86 грн.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi вiдповiдно до п.2.ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": стороною правочину буде член наглядової ради Товариства, акцiонер ПАТ "Володимир-Волинський консервни й завод" Мiкулiч Володимир Михайлович, який володiє 0,00003% акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 114 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9581 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1,18%.
Iншi iстотнi умови правочину: Покупець зобов'язується на протязi 30 (тридцяти) календарних днiв з дати пiдписання договору сплатити в безготiвковiй формi на поточний рахунок Продавця загальну суму договору, кошти можуть вноситись довiльними частинами.
2 03.10.2016 114 9581 1.18
Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" на засiданнi, яке вiдбулося 03.10.2016р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (Протокол № 8 вiд 03/10/2016р). Iстотнi умови правочину, а саме:
Предмет правочину:купiвля-продаж простих iменних акцiй ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" (ISIN UA4000111421), що були ранiше викупленi Товариством у акцiонерiв. Договiр купiвлi-продажу акцiй буде укладатись пiдчас другого етапу в процесi приватного розмiщення. Сторони договору - акцiонер ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" Романюк Марiя Василiвна та емiтент ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод", загальна сума договору складтиме 114085,86 грн.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi вiдповiдно до п.2.ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства": стороною правочину буде член наглядової ради Товариства, акцiонер ПАТ "Володимир-Волинський консервни й завод" Романюк Марiя Василiвна, яка володiє 0,0013% акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 114 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 9581 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1,18%.
Iншi iстотнi умови правочину: Покупець зобов'язується на протязi 30 (тридцяти) календарних днiв з дати пiдписання договору сплатити в безготiвковiй формi на поточний рахунок Продавця загальну суму договору, кошти можуть вноситись довiльними частинами.