Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 м.Володимир-Волинський Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 03342 201610 03342 35070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій Кількість акцій, що підлягають викупу (штук) Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 22.04.2016 Загальнi збори акцiонерiв 100000 20.01.2011 4/03/1/11 Волинське територiальне управлiння ДКЦПФР 1.321213
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» 22 квiтня 2016 року прийнято рiшення про непропорцiйний iндивiдуальний викуп акцiй товариства.
Перiод викупу: дата початку викупу 05 травня 2016 року, дата закiнчення викупу 24 червня 2016 року. Перiод викупу включає строк приймання письмових пропозицiй акцiонерiв про продаж акцiй з 05 травня 2016 року до 01 червня 2016 року, строк укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй з 01 червня 2016 року до 20 червня 2016 року та строк сплати їх вартостi, але не пiзнiше 24 червня 2016 року.
Мета викупу: повторне розмiщення акцiй. Акцiї викупляються за ринковою вартiстю акцiй, визначеною суб`єктом оцiночної дiяльностi, затвердженою Загальними зборами акцiонерiв. Номiнальна вартiсть акцiї становить 0,25 гривень, ринкова вартiсть становить 1,83 гривень. Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй - 0,002 грн.
Пiдлягають викупу простi iменнi акцiї ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод" бездокументарної форми iснування у фiзичних осiб-акцiонерiв згiдно перелiку зареєстрованих для участi в загальних зборах акцiонерiв 22/04/16р. Кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу – 100 000 штук, що становить 1,32% Статутного капiталу.
Викуп акцiй у членiв Наглядової ради та Правлiння не проводиться.
На дату прийняття рiшення про викуп власних акцiй емiтент володiє 49755 шт власних простих акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 12438,75 грн. викуплених 04 грудня 2015р.
Дата реєстрацiї випуску акцiй, що пiдлягають викупу 20.01.2011р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 4/03/1/11. Державну реєстрацiю випуску акцiй здiйснено Волинським ТУ ДКЦПФР.