Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 м.Володимир-Волинський Луцька, 81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 03342 20610 03342 35070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2016 звільнено Член наглядової ради Маринкевич Зузанна Григорiвна
Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Маринкевич Зузанна Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); на посадi особа перебувала 8 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: заява Маринкевич З.Г.; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Приймак Марiя Ананiївна
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Приймак Марiя Ананiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); на посадi особа перебувала 7 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: заява Приймак М.А..; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р. Замiсть звiльненої особи нiкого на посаду не призначено.
22.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Романюк Володимир Миколайович
3274143
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Романюк Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; Володiє 3274143 шт простих iменних акцiй, що складає 43,2584% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 8 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович
2
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; Володiє 2 шт простих iменних акцiй, що складає 0,00002% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 8 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна
3274078
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; Володiє 3274078 шт простих iменних акцiй, що складає 43,2576% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 7 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович
1273
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; Володiє 1273 шт простих iменних акцiй, що складає 0,0168% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 4 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 припинено повноваження Голова правлiння Євчук Руслан Васильович
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Правлiння Євчук Руслан Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 22.04.2016р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); на посадi особа перебувала 8 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 22.04.2016р.
22.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Романюк Володимир Миколайович
3274143
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Романюка Володимира Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Наглядової ради. Володiє 3274143 шт простих iменних акцiй, що складає 43,2584% вiд статутного капiталу Товариства. Переобрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Голова наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2016 обрано Член наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович
2
Зміст інформації:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Мiкулiча Володимира Михайловича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Наглядової ради. Володiє 2 шт простих iменних акцiй, що складає 0,00002% вiд статутного капiталу Товариства. Переобрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: член наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2016 обрано Член наглядової ради Романюк Марiя Василiвна
100
Зміст інформації:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Романюк Марiю Василiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Наглядової ради. Володiє 100 шт простих iменних акцiй, що складає 0.0013% вiд статутного капiталу Товариства. Обрана строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: пенсiонер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2016 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна
3274078
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяну Олександрiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї. Володiє 3274078 шт простих iменних акцiй, що складає 43,2576% вiд статутного капiталу Товариства. Переобрана строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович
1273
Зміст інформації:
Обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї Тьохту Анатолiя Кузьмовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї. Володiє 1273 шт простих iменних акцiй, що складає 0,0168% вiд статутного капiталу Товариства. Переобрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: пенсiонер, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2016 призначено Голова правлiння Євчук Руслан Васильович
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голова правлiння Євчука Руслана Васильовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р. (протокол №23 вiд 22.04.2016р.) у зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%). Призначений строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Голова правлiння ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.