Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 Володимир-Волинський Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс (03342)20610 35070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 103 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 01.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 01.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.05.2018 припинено повноваження Голова правлiння Євчук Руслан Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова правлiння Євчук Руслан Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 31.05.2018р. На посадi особа перебувала 10 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: внесення змiн до установчих документiв товариства, лiквiдацiя виконавчого органу - правлiння; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р. Акцiями Товариства не володiє.
31.05.2018 призначено Директор Євчук Руслан Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор АТ "Володимир-Волинський консервний завод" Євчук Руслан Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду з 31.05.2018р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про призначення на посаду - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: внесення змiн до установчих документiв товариства, одноосiбний виконавчий орган Товариства - Директор; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р., Протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 31/05/18р Акцiями Товариства не володiє. Призначено на термiн 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Голова правлiння ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод».