Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 Володимир-Волинський Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 0334220610 0334235070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 02.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 02.05.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" вiд 24 квiтня 2018 року (Протокол № 25 вiд 24/04/18р) було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"