Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Євчук Р.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 44700 м.Володимир-Волинський Луцька,81
4. Код за ЄДРПОУ 05527752
5. Міжміський код та телефон, факс 03342 20610 03342305070
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05527752.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Романюк Володимир Миколайович
43.258416
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Романюк Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 3274143 шт простих iменних акцiй, що складає 43,258416% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р.
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович
0.823697
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 62344 шт простих iменних акцiй, що складає 0,823697% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р
24.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Романюк Марiя Василiвна
0.824992
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Романюк Марiя Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р.; Володiє 62442 шт простих iменних акцiй, що складає 0,824992% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 2 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р.
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Лiщук Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Лiщук Свiтлана Володимирiвна (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р. На посадi особа перебувала 1 рiк; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р. Представник акцiонера Мiкулiча В.М. Акцiями Товариства не володiє. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: директор ТОВ «Благомед».
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Курляндський Дмитро Валерiйович
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Курляндський Дмитро Валерiйович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р. На посадi особа перебувала 1 рiк; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р. Представник акцiонера Романюка В.М. Акцiями Товариства не володiє. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: самозайнята особа – дiючий приватний адвокат.
24.04.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович
0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Тьохта Анатолiй Кузьмович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 24.04.2018р.; Акцiями Товариства не володiє; на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р.
24.04.2018 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна
43.257557
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мiкулiч Тетяна Олександрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi з 24.04.20178.; Володiє 3274078 шт простих iменних акцiй, що складає 43,257557% вiд статутного капiталу Товариства.; на посадi особа перебувала 9 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання посадових осiб; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 24.04.2018р.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Романюк Володимир Миколайович
43.258416
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Романюка Володимира Миколайовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Володiє 3274143 шт простих iменних акцiй, що складає 43,258416% вiд статутного капiталу Товариства. Обрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 6-ти рокiв обiймав посади: Голова наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Мiкулiч Володимир Михайлович
0.823697
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Мiкулiча Володимира Михайловича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Володiє 62344 шт простих iменних акцiй, що складає 0,823697% вiд статутного капiталу Товариства. Переобрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 6-ти рокiв обiймав посади: член наглядової ради ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Романюк Марiя Василiвна
0.824992
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Романюк Марiю Василiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Володiє 62344 шт простих iменних акцiй, що складає 0,824992%вiд статутного капiталу Товариства. Обрана строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: домогосподарка, член наглядової ради – 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Лiщук Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Лiщук Свiтлану Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Представник акцiонера Мiкулiча В.М. Акцiями Товариства не володiє. Обрана строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: директор ТОВ «Благомед», член наглядової ради – 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Курляндський Дмитро Валерiйович
0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Курляндського Дмитра Валерiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018р. (протокол №25 вiд 24.04.2018р.) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Представник акцiонера Романюка В.М. Акцiями Товариства не володiє. Обрано строком – на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: самозайнята особа – дiючий приватний адвокат, , член наглядової ради – 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.