Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.03.2010
Дата публікації 05.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 0334223678
E-mail* vvpupsik@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ “Володимир – Волинський консервний завод”
( код ЄДРПОУ – 05527752,
юридична та поштова адреса : Волинська область, м. Володимир - Волинський, вул. Луцька, 81)
повідомляє, що “20” квітня 2010р. в 12.00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів
за адресою: Волинська область, м. Володимир - Волинський, вул. Луцька, 81 (приміщення клубу)
Реєстрація учасників проводитиметься в день проведення зборів з 11-30 до 11-55 год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2009 році.
2. Звіт Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2009 рік.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2009 році.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого у 2009 році.
6. Внесення змін до складу органів управління товариства.
7. Визначення основних напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік.

Основні показника фінансово – господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 9572,7 9911,9
Основні засоби 8789,6 8934,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 698,8 724,4
Сумарна дебіторська заборгованість 58,5 135,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 5,2
Нерозподілений прибуток -5571,9 -5373,6
Статутний капітал 1892,2 1892,2
Довгострокові зобов’язання 163 163
Поточні зобов’язання 3883,6 4024,5
Чистий прибуток (збиток) -198,3 -1050,6
Середньорічна кількість акцій (шт..) 7568800 7568800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ----- -----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст.43 Закону України «Про господарські товариства», акціонери мають право не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Зборів надати свої пропозиції щодо порядку денного зборів. З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись до дати проведення зборів за адресою Товариства - Волинська область, м. Володимир - Волинський, вул. Луцька, 81
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів - паспорт та оформлену згідно законодавства довіреність.

Оголошення опубліковане в Бюлетні Цінні папери України № 42 від 09/03/2010р
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2010
(дата)