Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 15.03.2018 08:21:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, Волинська обл, м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 03342-35070
E-mail* vvkz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги  акціонерів  ПАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, адмінприміщення.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 квітня 2018 року з 11-00 до 11-45 год за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 18 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Проект  порядку денного річних загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017  рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2017 рік. Затвердження звіту.

5. Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства в 2017 році. 

6 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік .

8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2017 році.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про зміну типу Товариства.

11. Про зміну назви товариства із Публічне акціонерне товариство «Володимир – Волинський консервний завод» на  Акціонерне товариство «Володимир – Волинський консервний завод».

12. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

13. Приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Зміна складу органів Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

17. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань, лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства". До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 10 год до 13 год  за місцезнаходженням товариства, бухгалтерія, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова правління Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*            

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів

8553.7

9196.9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7773.5

8411.7

Запаси

508.7

525.9

Сумарна дебіторська заборгованість

147.0

152.6

Грошові кошти та їх еквіваленти

118.5

102.5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(921.7)

(313.2)

Власний капітал

5211.3

5819.8

Статутний капітал

1892.2

1892,2

Довгострокові зобов'язання

0.0

0.0

Поточні зобов'язання

3342.4

3377.1

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(608.5)

61.6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 568 800

7 568 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,08)

0,008

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  опубліковано в виданні «Відомості НКЦПФР» № 51 від 15/03/2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.    Голова правління         Євчук Р.В.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2018
(дата)