Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 27.03.2017 12:29:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, Волинська обл, м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 03342-35070
E-mail* vvkz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги  акціонерів  ПАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, адмінприміщення.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 27 квітня 2017 року з 11-00 до 11-45 год за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 20 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова правління Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Проект порядку денного річних загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів. Обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016  рік та його затвердження.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2016 рік. Затвердження звіту.

6. Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства в 2016 році. 

7 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік .

9. Затвердження укладених Товариством договорів у 2016 році.

10. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ(крім кумулятивного голосування):

1. По першому питанню: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів. Обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи у кількості 3 (трьох) осіб, у складі Шубіна Олена Вікторівна – Голова лічильної комісії; Бондаренко Ольга Вікторівна – член лічильної комісії; Оверченко Сергій Вікторович – член лічильної комісії.
 2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
 3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом члена лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів членалічильної комісії;
 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом члена лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

1.4. Обрати Головою  Загальних зборів – Романюка Володимира Миколайовича.

1.5. Обрати секретарем Загальних зборів – Мікуліч Тетяну Олександрівну.

1.6. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

 • Звіт Правління Товариства – до 10 хвилин;
 • Звіт Ревізійної комісії – до 10 хвилин;
 • інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
 • на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
 • на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
 • зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

1.7.  Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.8. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться після обговорення всіх питань виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

1.9. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

1.10. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

1.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. По другому питанню: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: 2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з 27.04.2017:

 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом членареєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів членареєстраційної комісії;
 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом члена реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

3. По третьому питанню: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016  рік та його затвердження.

Проект рішення :3.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

3.2. Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. По четвертому питанню: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5), Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2016 (Форма №1-м).

5. По п’ятому питанню: Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2016 рік. Затвердження звіту.

Проект рішення:5.1. Затвердити Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. По шостому питанню: Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства в 2016 році. 

Проект рішення:

6.1. Затвердити Звіт і висновки зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

7 . По сьомому питанню: Звіт Наглядової ради та його затвердження.

Проект рішення:7.1. Затвердити Звіт і висновки Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

7.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

8. По восьмому питанню: Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: 8.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 році  в розмірі 61,6 тис. грн.  спрямувати  на погашення непокритих збитків минулих періодів, дивіденди за підсумками діяльності у 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

9. По дев’ятому питанню: Затвердження  укладених Товариством договорів у 2016 році.

Проект рішення:9.1. Затвердити укладені Товариством у 2016 році договори, що стосуються надання в оренду майна товариства , продажу не експлуатуємих основних засобів, договорів продажу металобрухту, придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг для ведення господарської діяльності.

9.2. Договори про значні правочини та з пов’язаними особами в звітному році не укладались.

10. По десятому питанню: Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення:10.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2017 року по 27 квітня 2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік, а саме таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 2,2 (двох мільйонів двісті  тисяч гривень) млн. грн. включно (окремо щодо кожного правочину);

10.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

11. По одинадцятому питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:11.1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:1. Романюка Володимира Миколайовича .2. Мікуліча Володимира Михайловича 3. Романюк Марію Василівну.

12. По дванадцятому питанню: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

13. По тринадцятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:13.1. Укласти з членами Наглядової ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори строком на один рік.

13.2. Затвердити умови договору  ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» з членами Наглядової ради Товариства (додається).

13.3. Уповноважити Голову Правління  на підписання від імені Товариства договорів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів

9196.9

9581.1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8411.7

8758.0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

525.9

551.6

Сумарна дебіторська заборгованість

155.6

145.4

Грошові кошти та їх еквіваленти

102.5

124.3

Власний капітал

5819.8

5667.1

Статутний капітал

1892,2

1892,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-313.2

-374.8

Довгострокові зобов'язання

-

163,0

Поточні зобов'язання

3377.1

3751.0

Чистий прибуток (збиток)

61.6

16.3

Середньорічна кількість акцій (шт..)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

74929

49755

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

131.1

 91.1

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів з проектом порядку денного зборів опубліковано в виданні «Відомості НКЦПФР» № 58 від 27/03/2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2017
(дата)