Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 18.03.2016 14:31:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, Волинська обл, м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 03342-35070
E-mail* vvkz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери ПАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" повідомляє, що Наглядовою радою товариства прийнято рішення про проведення щорічних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, в приміщенні клубу.

Початок зборів о 12.00 год.

Реєстрація учасників зборів з 11.00 год до 11.50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в загальних зборах: перелік акціонерів, які  мають право на участь в загальних зборах, буде складено станом на 24 год. 18 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015  рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2015 рік. Затвердження звіту.

5. Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства в 2015 році. 

6 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2015 році.

9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

10. Внесення змін до складу органів управління товариства.

11. Про розгляд питання щодо викупу Товариством акцій в акціонерів, які бажають їх продати, та прийняття рішення щодо визначення вартості акцій (ціни викупу) і об’єму викупу.

12. Прийняття рішення про подальші дії Товариства з викупленими в 2015 році, в порядку обов’язкового викупу, акціями Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81, контактна особа –  Євчук Руслан Васильович, к.т. (03342) 3-50-70.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), у відповідності до чинного законодавства України. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів

9581.1

9971.3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8758.0

9075.9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

551.6

576.5

Сумарна дебіторська заборгованість

145.4

99.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

124.3

217.3

Власний капітал

5667.1

5741.9

Статутний капітал

1892,2

1892,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-374.8

-391.1

Довгострокові зобов'язання

163,0

163,0

Поточні зобов'язання

3751.0

4066.4

Чистий прибуток (збиток)

16.3

-97.9

Вартість чистих активів

5667.1

5741.9

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

49755

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

91.1

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

Повідомлення про проведення річних  загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 21.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2016
(дата)