Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 0334220610
E-mail* vvpupsik@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ПАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" повідомляє, що Наглядовою радою товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2012 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, в приміщенні клубу.
Початок зборів о11.00 год.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 год до 10.50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, буде складено станом на 24 год. 20 квітня 2011 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обговорення порядку денного.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність товариства за 2011 рік. Затвердження звіту.
5. Про затвердження Звіту Зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства в 2011 році.
6 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81, контактна особа – Євчук Руслан Васильович, н.т. (03342) 3-50-70.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), у відповідності до чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період
Звітний попередній
Усього активів
Основні засоби 8747,9 8621,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 240,4 250,2
Готова продукція 402,0 433,9
Сумарна дебіторська заборгованість 51,6 53,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,0 3,6
Нерозподілений прибуток (збиток) -467,7 -241,2
Власний капітал 5058,6 5285,1
Статутний капітал 1892,2 1892,2
Довгострокові зобов'язання 163,0 163,0
Поточні зобов'язання 3949,0 3908,9
Чистий прибуток (збиток) -226,5 -241,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7568800 7568800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2012
(дата)