Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.11.2010
Дата публікації 04.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 0334223678
E-mail* vvpupsik@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Володимир – Волинський консервний завод”
повідомляє, що “24” грудня 2010р. о 12.00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів
за адресою: Волинська область, м. Володимир - Волинський, вул. Луцька, 81 (приміщення клубу). Порядок денний:
– Зміна назви товариства із Відкритого акціонерного товариства «Володимир – Волинський консервний завод» на Публічне акціонерне товариство «Володимир – Волинський консервний завод».
– Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування та вирішення питань, передбачених чинним законодавством та пов’язаних із дематеріалізацією акцій, зокрема: визначення депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій та укладення відповідного договору з ним; визначення зберігача, в якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій та укладення договору з ним; ухвалення способу повідомлення акціонерів товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію; визначення дати припинення ведення реєстру.
– Внесення змін до Статуту товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
– Приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться “24” грудня 2010 року за місцем проведення зборів з 11.30 до 11.55.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу; представнику акціонера - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.
Нагадуємо, що відповідно до вимог ст.43 Закону України «Про господарські товариства», акціонери мають право не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Зборів надати свої пропозиції щодо порядку денного зборів. З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись до дати проведення зборів за адресою Товариства - м. Володимир - Волинський, вул. Луцька, 8
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.11.2010
(дата)