Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2020 10:55:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  05527752
Текст повідомлення: 

До уваги  акціонерів АТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2020 року о 11-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, адмінприміщення.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 28 квітня 2020 року з 10-00 до 10-45 год за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 22 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.                                                          Проект порядку денного річних загальнихзборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

4 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

5. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік .

6. Затвердження укладених Товариством договорів у 2019 році.

7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. По першому питанню: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів. Обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію з працівників товариства у кількості 3 (трьох) осіб, у складі Іщенко Наталія Григорівна – Голова лічильної комісії; Вознюк Валентин Валентинович – член лічильної комісії; Євчук Руслан Васильович  – член лічильної комісії..
 2. Строк повноважень обраної лічильної комісії оголошення про закінчення Загальних зборів.
 3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом члена лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів членалічильної комісії;
 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом члена лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

1.4. Обрати Головою  Загальних зборів – Романюка Володимира Миколайовича.

1.5. Обрати секретарем Загальних зборів – Мікуліч Тетяну Олександрівну.

1.6. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

 • Звіт Директора – до 10 хвилин;
 • Звіт Наглядової ради – до 10 хвилин;
 • інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
 • на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
 • на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
 • зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

1.7.  Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.8. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться після обговорення всіх питань виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

1.9. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

1.10. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

1.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  рік та його затвердження.

Проект рішення :

2.1. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. По третьому питанню: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

3.1. Затвердити Фінансову звітність мікропідприємства за 2019 (Форма №1-мс).

4. По четвертому питанню: Звіт Наглядової ради та його затвердження.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт і висновки Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. По п’ятому питанню: Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток не отримано.,Дивіденди за підсумками діяльності у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

6. По шостому питанню: Затвердження  укладених Товариством договорів у 2019 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити укладені Товариством у 2019 році договори, що стосуються надання в оренду майна товариства , продажу не експлуатуємих основних засобів,   придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг для ведення поточної  господарської діяльності.

6.2. Договори про значні правочини та з пов’язаними особами в звітному році не укладались.

7. По сьомому питанню: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік..

Проект рішення:

7.1. Продовжувати діяльність товариства в таких напрямках: здавання нерухомості в оренду, торгівельна діяльність, відновлення діяльності з перероблення овочів та фруктів..

8. По восьмому питанню: Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення:

8.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29  квітня 2020 року по 28 квітня 2021 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік, а саме таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму 3  млн. грн. включно (у їх граничній сукупній вартості);

8.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів

6678.3

7718.7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6495.2

7120.1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

56.3

350.9

Сумарна дебіторська заборгованість

99.8

172.4

Грошові кошти та їх еквіваленти

13.8

69.1

Власний капітал

3481.7

4372.9

Статутний капітал

1892.2

1892.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2651.3

-1760.1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3196.6

3345.8

Чистий прибуток (збиток)

-891.2

-831.8

Середньорічна кількість акцій (шт..)

7568800

7568800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  розміщено 26/03/2020р у загальнодоступній базі на сайті https://stockmarket.gov.ua/  .

Станом на дату складання Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення ЗЗА – на 11/03/2020р загальна кількість акцій товариства складає 7568800 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6687969 шт. простих іменних акцій. Інші види акцій відсутні.